Odmowa Ubezpieczyciela a świadczenie warte 60 tys. zł

Jedna z Naszych Klientek podczas wchodzenia na schody jednego z górskich hoteli poślizgnęła się i doznała złamania nogi. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Po wnikliwej analizie dokonanej przez współpracujących z Nami prawników stwierdzono nie tylko brak należytego utrzymania stanu schodów. Okazało się, iż cała konstrukcja schodów została zbudowana bez zachowania odpowiednich standardów, wymaganych przez normy prawa budowlanego. Z tego względu sprawa została wniesiona do Sądu, gdzie mimo podtrzymania przez Ubezpieczyciela swojego stanowiska uzyskaliśmy prawie 60 tys. zł. zadośćuczynienia i odszkodowania.

Swobodne ustalenie przyczynienia

W trakcie jednego z prowadzonych postępowań likwidacyjnych związanych ze śmiercią najbliższej osoby Ubezpieczyciel bezpodstawnie ustalił stopień przyczynienia się zmarłego na 90%. Klient nie otrzymał uzasadnienia tak powziętej decyzji, a otrzymał jedynie 1500 zł, mimo że osoba zmarła pochodziła z najbliższego kręgu rodziny. Po udzieleniu stosownych pełnomocnictw przystąpiliśmy

do działania i po zakończonym ostatecznie postępowaniu sądowym uzyskaliśmy dla Klienta dodatkowe 100 tyś. zł.

JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG CZASAMI BYWA WĄTPLIWA

Jedna z Naszych Klientek zgłosiła się z takim oto problemem. Wraz z grupa przyjaciółek postanowiły wspólnie zorganizować jednej z nich wieczór panieński. Na to miejsce wybrały pewien kaszubski pensjonat, znany z renomy i jakości świadczonych usług hotelarskich. Podczas imprezy jedna z uczestniczek poczuła się słabo i poszła położyć się do jednego z wynajętych pokoi. Akurat w tym czasie miała miejsce wichura i w trakcie odpoczynku na Klientkę spadło okno. Z opisanej sytuacji można by domniemywać, iż poszkodowanej nie należy się odszkodowanie z uwagi na działanie siły wyższej. Nic bardziej mylnego, oczywiście Ubezpieczyciel hotelu wskazywał na brak podstaw do uznania roszczenia. Jednakże sprawnie przeprowadzone postępowania sądowe, nota bene zakończone w I-szej instancji udowodniło, że nie miał racji. Klientce przyznano 20 tys., dzięki czemu mogła swobodnie pokryć koszty leczenia związane z przedmiotowym wypadkiem.

PRAWIDŁOWE USTALENIE WYSOKOŚCI RENTY NIERZADKO SPRAWIA KŁOPOTY…? NIE DLA NAS

Poszkodowany w wyniku potrącenia podczas jazdy na rowerze doznał bardzo poważnych obrażeń, skutkujących między innymi paraliżem od pasa w dół. Na podstawie prowadzonego postępowania likwidacyjnego ustalono wartość renty. W ocenie Naszych specjalistów wysokość określonej przez Ubezpieczyciela kwoty została znacznie zaniżona, ponadto nie obejmowała całokształtu okoliczności, jakie miały miejsce w sprawie. Z tego względu wystosowaliśmy stosowne pismo, mając na celu podwyższenia należnej poszkodowanemu renty. Wskutek zakończonych pomyślnie negocjacji wysokość renty wzrosła trzykrotnie. Prawidłowe określenie renty stanowi często problem, gdyż wyliczeń dokonuje się przy uwzględnieniu wielu czynników. W takich przypadkach jak opisany powyżej trzeba tym bardziej uwzględniać stan zdrowia i dobro poszkodowanego, jako że renta jako świadczenie okresowe wypłacana jest w pewnych okresach czasu i stanowi dla poszkodowanego dodatkowy dochód, umożliwiający złagodzenie negatywnych skutków wypadku.

CZASAMI WARTO ZAWRZEĆ UGODĘ

Nie wszystkie prowadzone sprawy kończą się postępowaniem w Sądzie. Nasi eksperci nie rekomendują sporu, jeżeli wartość możliwego do uzyskania odszkodowania przewyższa ewentualne koszty, jakie będą z nim związane. Tak było w przypadku jednego z Naszych klientów, w związku ze szkodą osobową z wypadku komunikacyjnego. Nie boimy się spraw w sądzie i mamy ponad dziewięćdziesięcio procentową skuteczność ich wygrywania, ale sprawnie poprowadzone negocjacje pozwalają w krótszym czasie i przy mniejszych kosztach osiągnąć zamierzony cel. Ugoda została zawarta na korzystnych dla Stron warunkach.

MIENIE ZABURZAŃSKIE

Przeprowadziliśmy postępowania związane z uzyskaniem rekompensaty za utracone mienie zaburzańskie pozostawione na terenie Wileńszczyzny. Łącznie mimo wcześniejszego braku zainteresowania ze strony urzędników oraz pozostawienia sprawy bez rozpoznania dzięki pomocy Naszego fachowego zespołu prawników uzyskaliśmy ponad 100 tys. zł na rzecz Naszego Klienta.

NIE ZAWSZE POPRAWNE DZIAŁANIE WŁADZY

Jeden z Naszych Klientów został bezpodstawnie oskarżony o dokonanie gwałtu. Z tego względu orzeczono wobec niego 9 miesięcy tymczasowego aresztu. W trakcie prowadzonego postępowania sądowego okazało się, iż działania organów ściągania zwierały wiele błędów, w efekcie wydano wobec Naszego Klienta wyrok uniewinniający. Aktualnie sprawa jest na wokandzie jednego z Sądów, walczymy o milion złotych za niesłuszne zastosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na precedensowy charakter sprawy będziemy na bieżąco informować o jej postępach

na łamach Naszej strony internetowej.

Projekt i realizacja Internet-media.pl